Strona główna / Księgarnia / Katalog / Frank Karsten / Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Adam Wielomski (2)
Alina Dunin
Antonio Salazar (1)
Arek Gacparski
Artur Dmochowski (1)
Audiobooki (1)
Bartłomiej Podolski (1)
Bartosz Marczuk (1)
Bertrand de Jouvenel (1)
Bogdan Dobosz (1)
Brad Feld (1)
Carl Menger
Clive Ponting
Dave Ramsey
David A. Stockman (1)
Dinesh D'Souza (1)
Donald Trump (1)
Doug Casey
Erick von Kuenheld-Leddihn (2)
Frank Chodorov (1)
Frank Karsten (1)
Frederic Bastiat (2)
Fredrich von Hayek
Fritz Machlup
Garet Garrett
Gene Callahan (1)
George Gilder (2)
George Reisman (3)
Grzegorz Kucharczyk (2)
Hans-Hermann Hoppe
Helmuth Schoeck (1)
Henry Hazlitt (2)
Ireneusz Lisiak (1)
Jacek Gniadek SVD (1)
Jacek Kozik (1)
Jakub Wozinski (1)
Jamie Whyte (1)
Jan M. Fijor
Jan Matłachowski (1)
Janusz Choiński (2)
Janusz Korwin-Mikke (6)
Jesus Huerta de Soto (1)
John Tamny (1)
Lawrence W. Reed
Leszek Żebrowski (2)
Ludwig von Mises
M.B.B. Biskupski (1)
Maciej Kajetan Sołdan (1)
Manuel Ayau
Marian Miszalski (1)
Mark Skousen (5)
Michał Wojciechowski (1)
Mieczysław Ryba (1)
MURRAY N. ROTHBARD (1)
MUSZKA z logo Nowej Prawicy (1)
Najwyższy Czas
Nima Sanandaji (1)
Paul Johsnon (2)
Paul Nison (1)
Paweł Bortkiewicz (1)
Peter D.Schiff
Piotr Gibowski (1)
Piotr Gontarczyk (2)
Piotr Mozolewski (1)
Powstanie Warszawskie (1)
Promocje i komplety książek (2)
Richard Weaver (1)
Robert Gwiazdowski
Robert W.Wyrostkiewicz (1)
Roberto de Mattei
Roman Dmowski (1)
Roman Mańka (1)
Ron Paul (1)
Rueff Jacques (1)
Russel Kirk (1)
Stanisław Michalkiewicz (2)
Stefan Kisielewski
Stefan Sękowski (1)
Tadeusz Płużański (1)
The Freeman (1)
Theodore Darlymple
Thomas Aubrey (1)
Thomas Woods, Jr.
Tom G. Palmer (1)
Tomasz Cukiernik (2)
Tomasz Sommer (5)
Tomasz Sowell (3)
Tymoteusz Juszczak (1)
Vargas Llosa (1)
Wiesław Stebnicki (1)
Witold Michałowski (2)
Wojciech Grzelak (1)
Wojciech Reszczyński (1)
Z autografami-Wesprzyj portal (6)
Ziemowit Miedziński (1)
Wydawnictwa
Nowości więcej
Janusz Korwin-Mikke - Polityka Korwina
Janusz Korwin-Mikke - Polityka Korwina
45,00zł
Szukaj
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Regulamin
Kontakt
Frank Kar­sten, Karel Beckam - Mity Demokracji 31,50zł

Auto­rzy tej waż­nej książki zasta­na­wiają się, dla­czego: zamiast pro­wa­dzić nas do soli­dar­no­ści spo­łecz­nej, pro­spe­rity i wol­no­ści, demo­kra­cja dopro­wa­dza do kon­flik­tów spo­łecz­nych, nie­okieł­zna­nych wydat­ków rzą­do­wych oraz tyra­nii pań­stwa. I dalej, piszą: Kry­ty­ko­wa­nie demo­kra­cji, i to w spo­sób tak zde­cy­do­wany i kate­go­ryczny, jak czy­nimy to w tej ksią­żeczce my, może się wydać sza­leń­stwem. Tym bar­dziej dla pol­skich Czy­tel­ni­ków, z któ­rych wielu pamięta prze­cież czasy komu­ni­zmu, kiedy każdy Polak marzył tylko o odro­bi­nie demo­kra­cji. Podob­nie mogą myśleć miliony ludzi w kra­jach, w któ­rych wciąż panują sys­temy opre­syjne, gdzie bra­kuje wol­no­ści i swo­body wypo­wie­dzi. Mimo to uwa­żam, że nie ma powodu do alarmu czy nawet nie­po­koju z tego powodu. My nie chcemy likwi­da­cji demo­kra­cji, nie chcemy jej zaka­zy­wać, my chcemy tylko, aby w zgo­dzie z demo­kra­tycz­nymi ide­ałami, ludzie mieli swo­bodę doko­ny­wa­nia wyboru; swo­bodę życia w dowol­nym sys­te­mie poli­tycz­nym, w któ­rym aku­rat żyć zechcą. Nie twier­dzimy też, i nigdy nie będziemy twier­dzić, że demo­kra­cja jest czymś gor­szym czy lep­szym od sys­te­mów auto­ry­tar­nych czy dyk­ta­tor­skich, albo że pro­blemy które kry­ty­ku­jemy w książce, są cha­rak­te­ry­styczne wyłącz­nie dla demo­kra­cji, i ist­nieją tylko w sys­te­mach demo­kra­tycz­nych. Jedno co robimy, to poka­zu­jemy, że pro­blemy obecne w demo­kra­cji par­la­men­tar­nej – ze względu na swoją dyna­mikę – mimo wszyst­kich zachwy­tów nad sku­tecz­no­ścią demo­kra­cji, wychwa­la­nej jako naj­lep­szy sys­tem poli­tyczny z moż­li­wych, do ocze­ki­wa­nych po niej rezul­ta­tów jed­nak nie pro­wa­dzą; wyja­śniamy przy oka­zji przy­czyny tego roz­mi­nię­cia się ocze­ki­wań z możliwościami.

Data dodania produktu: 09-09-2012.
Recenzje

Wysyłka tylko 6 złotych!


Kontakt!


Koszyk więcej
... jest pusty
Informacje o producencie
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach Frank Kar­sten, Karel Beckam - Mity Demokracji
Powiedz znajomemu
 
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję tego produktu!